Algemene voorwaarden

Florento behoudt zich het recht voor om ten allen tijden onderstaande Algemene Voorwaarden
te kunnen aanpassen en actualiseren.

 

1. Reservatie werkruimte:

Je kan de ruimte reserveren via mail naar info@florento.be . De ruimte is voor jou (= hierna ‘de genieter’ genoemd) gereserveerd op de overeengekomen datum en uren als je van Florento (= hierna ‘de verstrekker’ genoemd) de schriftelijke bevestiging hiervan per mail ontvangt. Deze bevestigende mailing geldt als een bindende overeenkomst voor betaling van de factuur en voor het respecteren van de algemene voorwaarden en de huisregels van Florento.

Huidige overeenkomst kan door genieter noch geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen aan een andere partij.

Wanneer de genieter een beroep doet op de dienstverlening van de verstrekker, is hij er toe gehouden de verstrekker bij de reservering alle hiervoor noodzakelijke en nuttige gegevens te verstrekken. Dit teneinde duidelijke afspraken te kunnen maken over het moment van reservering en ingebruikname van de werkruimte, alsook voor een vlot wederzijds contact met het oog op een efficiënte dienstverlening en voor de facturatie.

In de bevestigende mail voor de reservatie ontvang je in bijlage ook de geldende voorwaarden en huisregels van Florento. Deze kan je bijkomend steeds nalezen op de website.

2. Onderwerp van de dienstverlening:

De verstrekker verleent aan de genieter het recht om onder meer volgende beroepswerkzaamheden uit te oefenen binnen de werkruimte van de verstrekker: een meeting, vergadering, lezing, workshop of opleiding.

De verstrekker stelt de genieter hiertoe de gelijkvloerse ruimte ter beschikking. De locatie, omvang en de staat van deze ruimte worden in aanwezigheid van beide partijen vastgesteld en is beide partijen genoegzaam gekend. De genieter aanvaardt zonder uitzondering en voorbehoud de ligging en de aard van de plaatsen waar het recht wordt toegekend zoals die zich zullen voordoen op de dag van de ingebruikname.

Ten einde zijn beroepswerkzaamheid naar behoren te kunnen uitoefenen, kan de genieter daarenboven voor de uitoefening van die beroepswerkzaamheid gebruik maken van de volgende infrastructurele faciliteiten: vestiairekast, keuken, 2 wc’ s, Samsung Flipscherm en WIFI. Ook koffie, thee en water staan ter beschikking.

3. Prijs en betaling:

Voor de verlening van het exclusief recht om zijn beroepswerkzaamheid uit te oefenen is de genieter een bedrag verschuldigd per gebruik, te verhogen met het heersende btw-tarief 21%.

Het totaalbedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur op het bankrekeningnummer van Ernils nv: KBC bank BE18 4143 3364 4165.

Het vroegtijdig stopzetten van uw activiteit en het vroegtijdig verlaten van de ruimte kan niet als reden ingeroepen worden om een vermindering te krijgen op de prijs.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bovendien een boeteclausule van 10% in werking met bijkomende intrestkost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt, zonder enige ingebrekestelling vanwege de verstrekker.

4. Ingebruikname ruimte:

Voor de ingebruikname van de werkruimte op de overeengekomen data en tijdstippen is het voorafgaandelijk betalen van het totaalbedrag conform de richtlijnen op de factuur noodzakelijk.

Op het overeengekomen moment (datum en aanvangsuur) ontmoeten we elkaar ter plaatse en krijg je toegang tot de ruimte. Het gebruik van de werkruimte, vestiaire, keuken en twee wc’s is exclusief voor jullie gedurende de afgesproken tijd. Het overeengekomen einduur is het moment waarop we elkaar opnieuw ontmoeten voor een status van de ruimte en vervolgens het beëindigen van de dienstverlening.  

Bij ingebruikname van de ruimte gelden automatisch de opgestelde huisregels en de algemene voorwaarden dewelke samen met de bevestiging van de reservatie werden doorgemaild. De algemene voorwaarden en huisregels kan je steeds nalezen op de website van Florento.  

De genieter oefent zijn beroepswerkzaamheid uit in de hem daartoe ter beschikking gestelde ruimte. Zowel in het gebruik van de hem ter beschikking gestelde ruimte als in de aanpalende inkomhal en stadstuin gedraagt de genieter zich als een goede huisvader en zorgt ervoor noch de verstrekker, noch de bewoners van het gebouw te hinderen in hun activiteiten.

5. Verantwoordelijkheid en verzekering:

De verstrekker doet afstand van verhaal ten aanzien van de genieter en de andere aanwezigen.

Alle door de genieter en andere aanwezigen verrichte werkzaamheden en diensten vallen buiten de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de verstrekker. Florento is ook niet aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van voorwerpen of zaken die door de genieter of zijn genodigden naar de werkruime worden gebracht.

De genieter en de andere aanwezigen zijn gehouden hun eigen materiaal te verzekeren.

De genieter is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal betreffende de inboedel en infrastructuur van de werkruimte. Tevens is de genieter verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn genodigden en voor schade, verlies of diefstal betreffende het materiaal van de andere aanwezigen.

6. Annulatie:

De bevestigende mail voor jouw reservatie geldt als een bindende overeenkomst voor betaling van de factuur en voor het respecteren van de algemene voorwaarden en de huisregels van Florento.

Bij annulatie tot ten laatste een week voor de overeengekomen datum van ingebruikname wordt alsnog 30% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij annulatie in minder dan een week voor de overeengekomen datum van ingebruikname wordt alsnog 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

  Neem contact op

  Heeft u interesse in het huren van onze ontmoetingsruimte? 
  Aarzel dan niet om contact met me op te nemen om de reservering vast te leggen.

  Ik kijk er alvast naar uit u te ontmoeten. Tot binnenkort!

  info@florento.be

  +32 (0) 477 321 855

  Mechelsesteenweg 139 bus 1
  2640 Mortsel